English|فارسي| سایت اصلی دانشگاه      امروز: يکشنبه ٢٨ شهريور ١٤٠٠

جلسات شورای دانشگاه برگزار شده در طی سالهای 95-94